X GREMIUMEKSPERTÓW TURYSTYKI

Łódź, 6-8.12.2022

6-8 grudnia w Łodzi miała miejsce największa konferencja naukowo-branżowa sektora turystyki w Polsce. Podczas X jubileuszowej edycji GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI odbyło się aż 5 eksperckich debat plenarnych, 6 sesji prezentacji badań i opracowań naukowych, 26 wygłoszonych referatów naukowych, aż 18 warsztatów szkoleniowych, a także posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Turystyka, w ramach której odbyły się 3 debaty na temat Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Turystyki. Wydarzenie okazało się ogromnym sukcesem i afiliowało blisko 300 uczestników.

Jubileuszowa X edycja GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI okazała się największą z dotychczasowych! Organizatorzy byli zaskoczeni tak dużą ilości zgłoszeń, a na uczestników czekał bardzo bogaty program konferencji. Podczas trwającego 3 dni wydarzenia, w hotelu Ambasador PREMIUM w Łodzi odbyły się panele dyskusyjne o profilu ekonomicznym, społecznym, przestrzennym i planistyczno-decyzyjnym, jak również 6 sesji badań i opracowań naukowych, podczas których omówiono aż 26 referatów naukowych, których prelegentami były osoby ze świata nauki z całej Polski. Podjęli oni m.in. tematykę nowych technologii w turystyce, potencjału turystycznego miast i regionów, marketingu turystycznego, zarządzania czy polityki turystycznej. Dodatkowo, w czasie 2 dni zorganizowano blok szkoleniowo-warsztatowy „RAZEM można WIĘCEJ”, który szczególnie skupił się na uwarunkowaniach funkcjonowania i rozwoju sektora turystyki. Drugiego dnia konferencji odbyła się również Konferencja Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Turystyka, która w głównej mierze odnosiła się do zakresu kształcenia szkolnictwa zawodowego w najbliższych latach, czy potrzeb aktualizacji Sektorowej Ramy Kwalifikacji. Całość 3-dniowego programu wyraźnie odnosiła się do hasła przewodniego konferencji: Przyszłość Turystyki – Turystyka Przyszłości.

W oparciu o wypowiedzi zaproszonych ekspertów w trakcie paneli dyskusyjnych, prezentacji badań i opracowań naukowych oraz szkoleń i warsztatów, z uwzględnieniem głosów uczestników,  zgłaszanych w trakcie spotkań i dyskusji towarzyszących GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI, zostały zebrane i wypracowane wnioski i rekomendacje dla turystyki w Polsce. Całość została podzielona tematycznie, wg. paneli i bloków których dotyczyły. W związku z powyższym powstały dedykowane wnioski i rekomendacje dla: profilu ekonomicznego – narzędzi finansowych odbudowy i rozwoju sektora turystyki, profilu społecznego – koncepcji wartości wspólnej i współpracy międzysektorowej w obszarze rozwoju turystyki, jak i również dla profilu przestrzennego rozważającego turystykę w kontekście obecnych i przyszłych aspektów dostępności  i planistyczno-decyzyjnego, który podejmował tematykę gospodarki turystycznej w polityce państwa polskiego. Osobne wnioski i rekomendacje zostały również sformułowane dla wystąpień naukowych i towarzyszących im sesjom referatowym, a także dla warsztatów „RAZEM można WIĘCEJ”.

Te ostatnie, w dużym stopniu dotyczyły hasła nadrzędnego dla warsztatów „RAZEM można WIĘCEJ” I rozważań na temat współpracy partnerskiej miedzy biznesem, władzą i instytucjami pozarządowymi na poziomie lokalnym, w tym na temat relacji Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych. Jednym z najważniejszych wniosków dla tej części zostało określenie, że niezbędne jest wskazanie jednoznacznych reguł funkcjonowania ROT i LOT w kooperacji wzajemnej i z otoczeniem w szczególności z JST. W tym zakresie należy rozważyć redefinicję statusu i roli tych organizacji. Co więcej, za uzasadnione uważa się przeprowadzenie, w skali całego kraju, dogłębnej analizy stanu funkcjonowania i współpracy JST-ROT-LOT i innych NGO i precyzyjne sformułowanie celów i zadań oraz funkcji jaką mają pełnić ROT i LOT-y.

Zapraszamy do zapoznania się z wnioskami i rekomendacjami powstałymi podczas X GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI. 

POBIERZ OPRACOWANE WNIOSKI I REKOMENDACJE

Poprzednie edycje

Sprawdź tematykę poprzednich edycji konferencji

IX GREMIUM - 2019

Samorząd terytorialny a rozwój turystyki

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
Trójmiasto
Województwo pomorskie

Więcej informacji

VIII GREMIUM - 2016

Innowacyjność i konkurencyjność turystyki w Polsce

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Poznań
Województwo wielkopolskie

Więcej informacji

VII GREMIUM - 2014

Wyzwania społeczno- ekonomiczne współczesnejturystyki

AWF w Krakowie, WSTiE w Suchej Beskidzkiej
Kraków, Sucha Beskidzka
Województwo małopolskie

Więcej informacji

VI GREMIUM - 2012

Wyzwania współczesnej polityki turystycznej

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Wrocław
Województwo dolnośląskie

Więcej informacji

V GREMIUM - 2010

Priorytet zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki w świetle prezydencji Polski w UE

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Warszawa
Województwo mazowieckie

Więcej informacji

IV GREMIUM - 2008

Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Poznań
Województwo wielkopolskie

Więcej informacji

III GREMIUM - 2006

Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennymCzłowiek - Przestrzeń - Przedsiębiorstwo

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Poznań
Województwo wielkopolskie

Więcej informacji

II GREMIUM - 2004

Kształtowanie jakości produktu turystycznego regionu z zachowaniem rozwoju zrównoważonego

Instytut Turystyki w Warszawie
Warszawa
Województwo mazowieckie

Więcej informacji

I GREMIUM - 2003

Kierunki rozwoju badań naukowych w sferze turystyki w warunkach akcesji Polski i Unii Europejskiej

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Poznań
Województwo wielkopolskie

Więcej informacji