IV GremiumEkspertów Turystyki

Poznań, 24-26.11.2008

W dniach 24-26 listopada w stolicy Wielkopolski – Poznaniu, w najnowocześniejszym, najwyższej klasy obiekcie konferencyjnym w Poznaniu – IBB Andersia Hotel, podczas IV GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI spotkali się przedstawiciele świata nauki i praktyki oraz reprezentanci administracji państwowej i samorządowej sektora turystyki. IV edycja GREMIUM skupiona była wokół zagadnienia: „Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji”.

W ramach tego najważniejszego wydarzenia branży turystycznej odbyły się:

–  warsztat branżowo-naukowy – Forum Regionów;
–  konferencja naukowo-branżowa pt. „Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji”;
– warsztat branżowy – Forum Informacji Turystycznej.

W czwartym już GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI wzięło udział 256 uczestników. Patronat nad poznańską konferencją przyjęła minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka, minister Sportu i Turystyki, Mirosław Drzewiecki, oraz prof. Marian Horynia, rektor Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, uczelni, w której od 35 lat działa Katedra Turystyki.

Pierwszy dzień spotkania – 24 września 2003 r. był dniem branżowym i stanowił jednocześnie oficjalną i główną część konferencji. Uwieńczeniem obrad było spotkanie w Urzędzie Miasta gdzie gospodarzem był Zastępca Prezydenta Poznania Tomasz Kayser. Podczas wieczoru, będącego częścią obchodów 750-lecia Lokacji Poznania, goście mieli niepowtarzalną okazję wysłuchać minikoncertu w wykonaniu dwóch artystów: skrzypka i pianisty, który odbył się w białej sali urzędu.

Kolejne dni były to spotkania i prezentacje naukowe. Podczas obrad zaprezentowane zostały poszczególne katedry turystyki w Polsce, a młodzi pracownicy nauki przedstawili swój dorobek naukowy.

Uczestnicy konferencji wzięli także udział w study tour po Poznaniu i okolicach, gdzie między innymi zwiedzili niezwykle cenne zbiory biblioteki zamku w Kórniku. Wieczorem zaś wzięli udział w spotkaniu integracyjnym w Muzeum Narodowym w Szreniawie.

Podczas konferencji podjęta została próba wypracowania najlepszych metod współpracy naukowców i praktyków w zakresie podnoszenia poziomu funkcjonowania polskiej turystyki.

Organizatorem przedsięwzięcia była Katedra Turystyki Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Forum Turystyki Pomorza Zachodniego.

Patronat nad tym przedsięwzięciem objęli: Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej – Pan prof. dr hab. Jerzy Hausner oraz Prezydent Miasta Poznań Pan Ryszard Grobelny. Głównym sponsorem konferencji byli: Grupa Hotelowa ORBIS S.A., TUiR WARTA S.A., natomiast swoje autokary udostępniła firma MAN STAR TRUCKS & BUSSES.

Gremium Ekspertów Turystyki konferencja turystyczna forum branżowa
Gremium Ekspertów Turystyki konferencja turystyczna forum branżowa
Gremium Ekspertów Turystyki konferencja turystyczna forum branżowa

Uroczyste otwarcie zainicjowali organizatorzy GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI: prof. dr hab. Grzegorz Gołembski – Kierownik Katedry Turystyki Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Marek Migdal – Prezes Forum Turystyki Regionów.

W obradach wzięli udział między innymi: Katarzyna Sobierajska, wiceminister Sportu i Turystyki, Tomasz Kajzer, wiceprezydent Poznania, prezes Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Tomasz Wiktor, dyrektor Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Leszek Zegzda, wicemarszałek województwa małopolskiego, Jan Korsak prezes Polskiej Izby Turystyki, Andrzej Saja, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki, Krzysztof Gerula, przewodniczący Rady Nadzorczej Orbis Travel, Przemysław Trawa, prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich, Aleksandr Giertler, przewodniczący Rady Krajowej Izb Turystyki, Marek Szpecht, prezes Izby Turystyki Młodzieżowej, Bożena Chwiałkowska, prezes Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej, Wojciech Fedyk, prezes Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych, Wojciech Heliński, prezes Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Turystyki, Lech Dróżdżyński, prezes PTTK.

Polską Organizację Turystyczną reprezentowali: prezes Rafał Szmytke, wiceprezesi Elżbieta Wąsowicz-Zaborek i Bartłomiej Walas, Cezary Molski, dyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej oraz Jacek Olszewski, dyrektor Departamentu Instrumentów Marketingowych.

Dzień pierwszy konferencji

Podczas części oficjalnej dotyczącej PRZYSZŁOŚCI POLSKIEJ TURYSTYKI DO ROKU 2015, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki – Katarzyna Sobierajska, przedstawiła „Kierunki rozwoju turystyki do roku 2015”. Minister Sobierajska poinformowała o podejmowanych przez Rząd pracach przeciwdziałających następstwom kryzysu finansowo-ekonomicznego opanowującego światowe rynki, którego wpływ niebawem może osłabić gospodarkę naszego kraju, a także o oficjalnie wchodzących w życie dokumentach stwarzających warunki do działań powodujących, że polska gospodarka, w tym gospodarka turystyczna, w najbliższych kilkudziesięciu latach będzie konkurencyjną i innowacyjną. Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej – dr Bartłomiej Walas zaprezentował „Strategię Marketingową Polski w sektorze turystyki w latach 2008-2015”. Strategia zawiera konieczne dla rozumienia treści usystematyzowanie używanych znaczeń terminologicznych i pojęć oraz drobiazgową diagnozę stanu polskiej turystyki. W kolejnej części dokumentu zawarto precyzyjne wnioski formułowane na podstawie konkretnych zestawień statystycznych, które pozwalają, wykorzystując Wskaźniki Użyteczności Turystyki Zagranicznej, dokonać obiektywnego wyboru rynków i produktów, na których powinny skupiać się działania promocyjne. Na stronach Strategii znajdujemy również wyczerpującą charakterystykę poszczególnych rynków, jak i wskazanie kierunków jej wdrożenia. Zwieńczeniem tej części był komentarz heurystyczny prof. dr hab. Jacka Kaczmarka z Uniwersytetu Łódzkiego.

Kolejnym elementem pierwszego dnia GREMIUM był warsztat branżowo-naukowy FORUM REGIONÓW cz. I z licznym udziałem przedstawicieli administracji państwowej, branży i środowiska nauki. Główne tematy dyskusji, z udziałem POT oraz MSiT, dotyczyły zagadnień związanych z wprowadzeniem nowego kierunku studiów „Gospodarka Turystyczna” oraz Funkcjonowaniem POT, ROT, LOT – relacje JST z branżą.

Zwieńczeniem pierwszego dnia był udział uczestników we wspólnym wieczorze integracyjnym, uświetnionym licznymi atrakcjami, który odbył się w sali bankietowej IBB Andersia Hotel.

Dzień drugi konferencji

Kolejny dzień – 25 listopada 2008, to spotkania i prezentacje naukowe, które odbyły się w sali konferencyjnej IBB Andersia Hotel. Podczas obrad pracownicy nauki przedstawili swój dorobek naukowy, a tematyka ich wystąpień była analizowana przez moderatorów poszczególnych bloków tematycznych, jak również całe gremium uczestników.

Wystąpienia dotyczyły następujących sekcji tematycznych:

 • Czynniki wpływające na konkurencyjność regionów turystycznych – analiza zasobów.
 • Sposoby zwiększania konkurencyjności regionów i mierzenie efektów wzrostu konkurencyjności (możliwości generowania ruchu turystycznego oraz przyciągania inwestorów).

Równolegle do części naukowej GREMIUM odbyła się druga część warsztatu branżowo-naukowego FORUM REGIONÓW oraz Walne Zgromadzenie Członków FORUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ.

Warsztaty dyskusyjne skupione były wokół następujących zagadnień:

 • Współpraca na poziomie regionalnym i lokalnym – ROT, LOT;
 • Sposoby finansowania rozwoju i promocji turystyki;
 • Metody i techniki standaryzacji produktu turystycznego;
 • Turystyka w Polsce w horyzoncie 2020 roku – trendy rozwoju;
 • Funkcjonowanie punktów i systemów informacji turystycznej;
 • Formy prawne funkcjonowania IT – wpływ na współpracę z samorządem;
 • Ocena jakości i efektywności informacji turystycznej;
 • Rola centrów i punktów IT na poszczególnych szczeblach (centralne, regionalne, lokalne);
 • Wykorzystanie nośników informacji oraz inne zadania pracowników IT;
 • Pozyskiwanie środków finansowych dla prawidłowego funkcjonowania IT.

Owocne obrady zostały zakończone wieczorem integracyjnym w Centrum Wycieczkowym LECH-a, podczas którego uczestnicy mieli okazję obserwować proces produkcji piwa.

Trzeci dzień konferencji

Ostatniego dnia, 26 listopada 2008, eksperci skupieni byli na prezentacjach naukowych związanych z III sekcją tematyczną GREMIUM – Przedsiębiorczość firm i samorządów jako podstawa konkurencyjności.

Uczestnicy IV GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI wyrazili aprobatę dla dwóch ważnych dla gospodarki turystycznej w Polsce dokumentów: przygotowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i przyjętych przez Radę Ministrów „Kierunków rozwoju turystyki do 2015 roku” oraz opracowanej przez Polską Organizację Turystyczną „Strategii Marketingowej Polski w sektorze turystyki w latach 2008-2015”.

Uczestnicy  są przekonani, że dokumenty te będą konsekwentnie wdrażane. Realizacja rządowych strategii dla polskiej turystyki na najbliższe siedem lat gwarantuje podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, a w konsekwencji właściwy rozwój tego ważnego sektora gospodarki narodowej. Umożliwi to skuteczne wykorzystanie funduszy unijnych, przyczyni się do wzrostu dochodów w innych działach gospodarki i obniżenia deficytu budżetowego. Tym samym zapewni podatkowe wpływy do budżetu państwa.

Gremium Ekspertów Turystyki konferencja turystyczna forum branżowa
Gremium Ekspertów Turystyki konferencja turystyczna forum branżowa

Podsumowanie

Uczestnicy IV GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI skierowali również do Przewodniczącego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego przekonanie, że utworzenie kierunku studiów „Gospodarka Turystyczna” jest potrzebą chwili i apelują o podjęcie decyzji w tej sprawie. Utworzenie kierunku „Gospodarka Turystyczna” powinna być odpowiedzią środowiska naukowego na zapotrzebowanie, zmierzające do zapewnienia jak najlepszych warunków do dostarczania wiedzy, łączącej wymiar makroekonomiczny i globalny ze znajomością problematyki mikroekonomicznej i wiedzą menedżerską.

Podczas tego trzydniowego wydarzenia wygłoszono łącznie 22 referaty, przygotowane przez kadrę naukową renomowanych uczelni polskich. Nie zapisaną wartością konferencji była myśl naukowa i poglądy formułowane w trakcie dyskusji plenarnych. I tej właśnie interesującej, żywej wymiany sądów, wielu uczestników odczuwało niedosyt. Efekty pracy ekspertów znalazły odzwierciedlenie w publikacji i na stałe wpisały się w dorobek naukowy branży turystycznej oraz kształtują płaszczyznę współpracy nauki z praktyką w turystyce.

Uczestnicy IV GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI wyrazili uznanie i podziękowanie dla Departamentu Turystyki MSiT, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Urzędu Miasta Poznania za wsparcie tego przedsięwzięcia. Jednocześnie wyrazili nadzieję na dalszą kontynuację tych cennych branżowo-naukowych spotkań ludzi turystyki.

Poprzednie edycje

Sprawdź tematykę poprzednich edycji konferencji

X GREMIUM - 2022

Przyszłość turystyki - turystyka przyszłości

Uniwersytet w Łodzi
Miasto Łódź
Województwo łódzkie

Więcej informacji

IX GREMIUM - 2019

Samorząd terytorialny a rozwój turystyki

WSTiH w Gdańsku
Trójmiasto: Gdańsk-Sopot-Gdynia
Województwo pomorskie

Więcej informacji

VIII GREMIUM - 2016

Innowacyjność i konkurencyjność turystyki w Polsce

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Miasto Poznań
Województwo wielkopolskie

Więcej informacji

VII GREMIUM - 2014

Wyzwania społeczno- ekonomiczne współczesnej turystyki

AWF w Krakowie, WSTiE w Suchej Beskidzkiej
Miasto Kraków, Miasto Sucha Beskidzka
Województwo małopolskie

Więcej informacji

VI GREMIUM - 2012

Wyzwania współczesnej polityki turystycznej

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Miasto Wrocław
Województwo dolnośląskie

Więcej informacji

V GREMIUM - 2010

Priorytet zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki w świetle prezydencji Polski w UE

SGGW w Warszawie
Miasto Warszawa
Województwo mazowieckie

Więcej informacji

IV GREMIUM - 2008

Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Miasto Poznań
Województwo wielkopolskie

Więcej informacji

III GREMIUM - 2006

Turystyka w ujęciu podmiotowymi przestrzennymCzłowiek - Przestrzeń - Przedsiębiorstwo

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Miasto Poznań
Województwo wielkopolskie

Więcej informacji

II GREMIUM - 2004

Kształtowanie jakości produktu turystycznego regionu z zachowaniem rozwoju zrównoważonego

Instytut Turystyki w Warszawie
Miasto Warszawa
Województwo mazowieckie

Więcej informacji

I GREMIUM - 2003

Kierunki rozwoju badań naukowych w sferze turystyki w warunkach akcesji Polski i Unii Europejskiej

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Miasto Poznań
Województwo wielkopolskie

Więcej informacji