fb
 
 

folder

program

noclegi B

WNIOSKI

 Regulamin uczestnictwa w IX GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI
28 marca 2019 GDAŃSK
§1. Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady zgłaszania i uczestnictwa w konferencji IX GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI, która odbędzie się w dniu 28 marca 2019 w Gdańsku.
2. Definicje
a) Konferencja – IX GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI, która odbędzie się 28 marca 2019 roku w Gdańsku.
b) Organizator – Forum Turystyki Regionów, NIP 8512734985, 70-211 Szczecin, ul. Korzeniowskiego 1.
c) System Rejestracji (zwany dalej Systemem) - umożliwiający obsługę procesu rejestracji uczestników na Konferencję umieszczona na stronie http://www.gremium.forumturystyki.pl.
d) Użytkownik - każda osoba wykorzystująca System do dokonania rejestracji na Konferencję.
e) Uczestnik - osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, które za pomocą Systemu prawidłowo zarejestrowały się na Konferencję i dokonały stosownej opłaty konferencyjnej do dnia 28 lutego 2019 roku. Osoba dokonująca zgłoszenia oświadcza poprzez dokonanie zgłoszenia, że jest upoważniona do reprezentowania wskazanego przez siebie podmiotu.
f) Zawarcie umowy - chwila, w której Organizator dostarczył Uczestnikowi na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie, że zgłoszenie zostało przyjęte i opłata konferencyjna wpłynęła na konto organizatora.
g) Operator finansowy – firma zajmująca się obsługą finansową konferencji – Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki Sp. Z o.o. NIP 851-23-91-982, 70-211 Szczecin, ul.Korzeniowskiego 1.
3. Informacje dodatkowe
a) Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem www.gremium.forumturystyki.pl 
b) Zakres działania Systemu obejmuje usługę polegającą na przechowywaniu w bazie danych rejestracji Użytkownika, a także obsłudze tej rejestracji przez Organizatora i podmioty obsługujące Konferencję na zlecenie organizatora. c) Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu nie odbiegają od wymagań technicznych dotyczących korzystania z sieci Internet. Użytkownik musi posiadać komputer z dostępem do sieci Internet wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie jej zasobów.
d) Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
§2. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji
1. Rejestracja uczestnictwa trwa od 17 grudnia 2018 roku do wyczerpania puli, ale nie dłużej niż do 28 lutego 2019.
2. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji odbywa się:
  • on-line za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem http://www.gremium.forumturystyki.pl/88-gremium/177-zgloszenia-do-viii-gremium-udz
  • poprzez formularze do pobrania dostępne na stronie http://www.gremium.forumturystyki.pl/88-gremium/177-zgloszenia-do-viii-gremium-udz w formacie .doc lub .pdf. Wypełnione formularze należy przesłać pocztą e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faxem na numer +48 91 4337003 lub pocztą tradycyjną na adres: Forum Turystyki Regionów, 70-211 Szczecin, ul. Korzeniowskiego 1
3. Uczestnictwo w Konferencji jest odpłatne.
4. Opłata za konferencję 599 zł brutto obejmuje udział w obradach plenarnych konferencji, wybranych warsztatach, spotkaniach i prezentacjach towarzyszących oraz zaproszenie na wieczór integracyjny, materiały konferencyjne, lunch, serwis kawowy w dniu 28.03.2019 roku.
5. W celu poprawnej rejestracji w Systemie Użytkownik zobowiązany jest uzupełnić wszystkie pola formularza.
6. Użytkownik gwarantuje, że wszystkie dane przekazane do rejestracji są prawidłowe.
7. Aby ukończyć rejestrację, Uczestnik musi złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z i akceptacji treści niniejszego Regulaminu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją Umowy.
8. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość o otrzymaniu zgłoszenia przez Organizatora.
9. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest dokonanie wpłaty na konto Operatora Finansowego konferencji: Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki Sp. z o.o. , 70-211 Szczecin, ul. Korzeniowskiego 1. Bank BGŻ BNP Paribas SA Numer konta 88 20 30 0045 1110 0000 0055 6950 i przesłanie potwierdzenia na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. 
10. Po otrzymaniu przelewu z opłatą konferencyjną Organizator prześle do Uczestnika potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na konferencję wraz z faktura VAT.
11. Na życzenie Uczestnika może zostać wystawiona i przesłana Faktura Pro-forma.
§ 3. Zgoda na wykorzystanie wizerunku
1. Podczas Konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować przebieg Konferencji dla celów emisji w środkach masowego przekazu (telewizja, radio, Internet, prasa) lub dla celów dokumentacji, promocji, reklamy Organizatora i innych osób przez niego wskazanych. Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na utrwalanie, wykorzystanie i/lub rozpowszechnianie przez Organizatora i podmioty z nim powiązane wizerunku/głosu/wypowiedzi każdego z Uczestników we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
2. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Konferencji mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Konferencji lub innej przez niego zarządzanej oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych, także rozpowszechniane w tym celu za pomocą wizji bądź fonii. Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Organizatora z tytułu wykorzystywania ich wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w niniejszym Regulaminie.
§ 4. Organizacja Konferencji
1. Organizator konferencji zapewnia niezbędne do realizacji konferencji zaplecze lokalowe, techniczne i kadrowe.
2. Organizator konferencji nie pokrywa kosztów dojazdu Uczestników konferencji do miejsca konferencji i zakwaterowania.
3. Organizator konferencji zastrzega sobie prawo odwołania konferencji w planowanym terminie.
4. Organizator konferencji zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca konferencji. W takim przypadku Organizator konferencji poinformuje Uczestników konferencji niezwłocznie o innym miejscu konferencji.
5. Organizator konferencji zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programu konferencji
6. Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie internetowej Organizatora www.gremium.forumturystyki.pl
§ 5. Postanowienia końcowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestnika zawarte w formularzu zgłoszenia udziału w Konferencji zebrane przez Organizatora przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konferencji zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora i mogą być przekazywane wyłącznie naszym podwykonawcom, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych, prawnych, doradczych oraz księgowo-administracyjnych, w związku z realizacją zadań statutowych naszej organizacji, w tym Gremium Ekspertów Turystyki zgodnie z klauzulą informacyjną RODO (http://www.gremium.forumturystyki.pl/o-gremium/klauzula-informacyjna-rodo).
4. Uczestnik Konferencji ma prawo do wglądu, poprawiania i żądania usunięcia swoich danych osobowych, może też w każdym czasie wycofać zgodę na ich przetwarzanie.
5. Liczba miejsc na Konferencji jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia z powodu braku miejsc.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany prelegentów oraz/lub programu konferencji.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych kontaktowych podanych podczas rejestracji na Spotkaniu celem powiadamiania uczestników Spotkania o zmianach programu Konferencji, regulaminu oraz w celach informacyjnych i promocyjnych.
8. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Organizatora za pośrednictwem Systemu mogą być składane w formie elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Organizatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Aby ułatwić proces rozpatrywania ew. reklamacji, Organizator prosi o zawarcie w zgłoszeniu reklamacyjnym: danych identyfikujących Uczestnika, oznaczenia Umowy, której dotyczy reklamacja, przyczyny reklamacji, daty zdarzenia reklamacyjnego, opis zdarzenia oraz oczekiwanego przez Uczestnika sposobu rozpatrzenia reklamacji. Organizator ustosunkuje się w terminie 30 dni do złożonej reklamacji i drogą elektroniczną powiadomi Uczestnika o sposobie rozpatrzenia reklamacji i dalszych działaniach. Kontakt z Organizatorem jest możliwy pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
9. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie szkody na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją.
10.Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez Organizatora, iż Uczestnik narusza zapisy Regulaminu Konferencji, Organizator uprawniony jest do odmowy Uczestnikowi prawa udziału w Konferencji i żądania opuszczenia przez Uczestnika miejsca Konferencji lub terenu obiektu, w którym organizowana jest Konferencja.
11.Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
12.Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane w drodze porozumienia , a w wypadku braku przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 

oGremium

Organizator

 
FTR 

Gospodarze

Partnerzy Naukowi

Partnerzy

Partnerzy Medialni

Go to top